top of page
Night City Lights

פתיחת חברות

City View

בישראל, נהלי פתיחת החברה מאוגדים בדיני החברות (דיני תאגידים). התהליך מורכב ממספר שלבים וכרוך בתכנון מוקפד, בין אם ברמה הרעיונית ובין אם ברמה הלוגיסטית. על מקימי החברה לבצע מספר צעדים טכניים, הנדרשים לרישום החברה, ולהכין מסמכים ראשוניים אשר מסדירים הן את המבנה המשפטי והפיננסי של המיזם והן את היחסים בין בעלי המניות ובין נושאי המשרות המועסקים על ידי החברה.

הוראות החוק הרלוונטיות מצויות בחוק החברות, תשנ"ט-1999, בתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס- 1999 ובתקנות החברות (אגרות), תשס"א- 2001.

מה זו חברה בע״מ?

על פי חוק החברות, חברה בע"מ היא סוג ההתארגנות העסקית לשם הפקת רווחים ו/או ניהול עסקים המוגדרת כישות משפטית עצמאית, שמופרדת מבעלי המניות (בעלי החברה).

בניגוד לפורמטים עסקיים אחרים, חברה בע"מ מקנה למייסדיה אחריות מוגבלת, וזאת כדי לעודד יזמים להקים פרויקטים כלכליים התורמים לצמיחת המשק. הגבלת האחריות תמנע מבעלי המניות הפסדים כלכליים אישיים אם החברה תקלע למשבר שיוביל לפשיטת הרגל.

מה כולל תהליך הקמת החברה?

השלב הראשון של פתיחת החברה כולל ביצוע פעולות הבאות:

  • בחירת שם החברה

  • הגדרת מקום מושב החברה

  • מינוי הדירקטורים

  • הכנת הסכם המייסדים (אופציונלי)

  • ניסוח תקנון החברה

ריבוי חברות בישראל מצריך הקפדה בבחירת שם החברה ויש צורך למלא 3 חלופות לשם המוצע. מומלץ לבצע תחילה בדיקה בקשר לשם המבוקש, ורצוי להתייעץ עם עורך דין בעניין זה.

שלב רישום החברה ברשם החברות כולל הגשת טופס בקשה לרישום חברה (טופס 1), התקנון, טופס הצהרת בעלי המניות, וטופס הגשת מסמכים לרישום חברה. כמו כן, על בעלי החברה לשם אגרת רישום חד פעמית (בנוסף לאגרה זאת החברה מחויבת בתשלום אגרה שנתית) לרשם החברות. בסיום תהליך הרישום, החברה מקבלת מספר ח. פ. (חברה פרטית).

שלב פתיחת התיקים במוסדות המדינה כולל רישום החברה ברשויות המע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה.

Judge and Gavel

בחירת עורך הדין עשויה להשפיע רבות על אופן ניהול התיק וסיכויי ההצלחה שלכם.

נשמח לעמוד לרשותכם - התקשרו: 052-6201920

צרו קשר

  • Facebook
  • Instagram

דואר אלקטרוני

טלפון

079-5555887

כתובתנו

רח' פרופ' דן שכטמן 10 חדרה
ת.ד. 90 מיקוד 3834001

bottom of page